دوشنبه, 26 مرداد 1394 ساعت 16:31

برنامه عملیاتی سند راهبردی تدوین می شود

به گزارش شاتا ، حسین ابویی مهریزی گفت: در فرآیند برنامه‏ریزی سند برنامه راهبردی تدوین شده، به اسناد فرادستی منجمله قانون اساسی، سند چشم‏انداز، سیاست‏های کلی اصل 44 و ... در قالب مکانیزم ها اشاره شده است.

وی‌ استفاده از ظرفیت و حضور پررنگ بخش خصوصی در تهیه سند را مورد تاکید قرار داد و افزود: در مراحل تدوین سند با تعامل و برگزاری جلسات متعدد با بخش خصوصی از توانمندی‏ها و نظرات آنان در قالب شورای مشورتی، انجمن‏ها و تشکل‏ها استفاده شد. معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت در خصوص نقش بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد خاطرنشان کرد: یکی از اهداف کلی این سند افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‏های بخش صنعت، معدن و تجارت می‏باشد و بدیهی است در برنامه‏های عملیاتی سالانه توجه جدی به این موضوع خواهد شد. ابوئی مهریزی با اشاره به اینکه ‌تدوین استراتژی در سطح کلان ،‌برگرفته از روش SWOT نبوده و بر مبنای مسئله محوری و با توجه به شناسایی چالش های موجود و بر مبنای تحلیل های صورت گرفته، بوده است یادآور شد:‌ این در حالیست که در سطح رشته فعالیتها و صنایع منتخب،‌ از روش SWOT بهره گیری شده است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،‌معدن و تجارت همچنین به اولویت‏بندی رشته فعالیت‏های منتخب اشاره کرد و گفت: روش اتخاذ شده برگرفته از روش تحلیلی ارزیابی موقعیت استراتژیک(SPACE) و همچنین روش TOPSYS بوده و بر مبنای روش طراحی شده شاخص‏های مرتبط با بخش، تعیین و با ارزیابی تطبیقی با نظرات خبرگی، جمع‌بندی گردیده است. وی خاطرنشان کرد: البته در ادامه کار، پیشنهاد محل اجرای طرح‏ها، براساس قابلیت ها و مزیت های منطقه‏ای مطابق طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری صورت خواهد گرفت که قطعاً ملاحظات محوری الزامات زیست‌محیطی، تأمین زیرساخت‌ها و بویژه آب و انرژی مد نظر قرار می‌گیرد.