تاریخ نمايشگاه

18-21 مهر 1399

زمان ثبت نام نمایشگاه

فروردین ماه 1399

ساعت بازدید

9 صبح لغایت 5 عصر

ارسال مدارک

یک ماه قبل از شروع نمایشگاه

زمان تحویل سالن

3 روز قبل از افتتاحیه

زمان اتمام ساخت وساز

1 روز قبل از افتتاحیه

برچیدن غرفه ها

2 روز بعد از اتمام نمایشگاه

خروج کالا

1 روز بعد از اتمام نمایشگاه