نمایشگاه اختصاصی ایران درعمان 

 

.نمایشگاه اختصاصی ایران در عمان برای دومین دوره متوالی با هدف معرفی توانمندیهای صادراتی ایران به کشور عمان برگزار میگردد

 روابط خوب سیاسی کشور عمان با ایران و بستر های مناسب تجاری بین دو کشور و قوانین تجاری مناسب وضع شده توسط کشور عمان برا ی سرمایه گذاری در بخش خارجی، نقطه عطفی .است در جهت آغاز دوره جدیدی از صادرات به بازارهای عمان با توجه به حجم بالای واردات این کشور و بازار بکر موجود ،کشور عزیزمان میتواند سهم عظیمی از این بازار به خود اختصاص  دهد.

 سرمایه گذاری در کشور عمان به موجب طرحی که دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺗﺎ ﺳﺎل 2020 ﻣﻴﻼدی اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﺎن قرار است به اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺎﻣﻼ ﻏﻴﺮ نفتی ﺑﺪل شود و درآﻣﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ نفتی ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮاﻫﺪ داد و در حوزه صنایع غیرنفتی، مورد استقبال دولت مردان عمانی قرار می گیرد.

 دوﻟﺖ عمان ﺑﺮای اﺟﺮای اﻳﻦ ﻃﺮح اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ گذاران خارجی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻏﻴﺮنفتی اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری داخلی و خارجی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻏﻴﺮنفتی ﻛﺸﻮر شرایطی ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد

ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

-  ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ گمرکی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارانی ﻛﻪ ﻗﺼﺪ وارد ﻛﺮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات صنعتی و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺷﺮﻛت‌های وارد ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرجی

 

-ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﮔﻤﺮکی ﺑﺮای وارد ﻛﺮدن ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرجی ﻓﻌﺎل در عمان ﺗﺎ ده ﺳﺎل اول ﻓﻌالیت

 -ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ده ﺳﺎل اول ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

 -ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﻲ در صورت سرمایه گذاری در عمان

 -اراﻳﻪ وام ﻫﺎی ﻛﻼن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻛﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺮای سرمایه گذاران

 -ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﺎ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرجی در اﺛـﺮ سیاست های کلان کشور عمان

 -اراﺋﻪ ﺑﻴﻤﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺻﺎدراتی از ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ و آژاﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺎلی

 شایان به ذکر است تولید کنندگان با درایت از این فرصت برای دستیابی آسان به بازار آفریقا نیز بهره‌مند  گردیده‌اند.

در این راستا شرکتهای بزرگ ایرانی نیز اقدام به سرمایه‌گذاریهای بلند مدت در این کشور نموده اند که از جمله آنها میتوان به شرکت ایران خودرو ‚ مپنا و هیربدان اشاره کرد

 

 

 

 

 

اسپانسرها :